Mỡ EP 2 - LAGERFIT EP 2 LA

Mỡ EP 2 - LAGERFIT EP 2 LA

Sử dụng cho các điểm bôi trơn bằng mỡ của các loại xe, phương tiện, động cơ công nghiệp và động cơ xây dựng,...